sentymentalna_

12 tekstów – auto­rem jest sen­ty­men­talna_.

...

po­woli, więc jest
roz­le­wa stop­niowo ciepło, nuży się
os­tatni głębo­ki wdech, długi
wy­ciągnięty niena­tural­nie w czasie
przyz­wo­leniem jest, wy­powie­dzią, wyznaniem
jes­tem, nie muszę mówić
ty prze­cież wiesz

i lgnę naprężoną szyją
w twoją, tak ciepłą
mam cię w krwioobiegu, nieposłusznym
szumisz [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 8 fiszek • 19 października 2016, 21:29

...

nie muszę pat­rzeć przez okno
by ujrzeć
ideal­nie skośne dachy, miedziane
zatęchłe cegły i pas­mo horyzontu
wychodzące na zachód
znam na pamięć

za­kodo­wane pod powiekami
wi­doki bar­dzo znajome
które nie myślało się
że do opuszczenia

a nad­chodzi dzień pożegnania
z jas­krawą rdzą latarń,
zawsze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 sierpnia 2016, 20:07

...

je­go miłość
do mo­jej szyi,
skóry która twier­dzi że gładka,
pier­si zaw­sze zapraszających
na­wet gdy ser­ce łomoczące,
jed­no­rako wciśnięte w żebra
co je­go głos

to ciepło gwałtowne
osiadające powieki,
twarz wtu­lona szczelnie
w gąszcz włosów
pew­ność że ra­no niebo będzie
znów jasne

i jak trawa [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 maja 2016, 23:45

"Zapomnieć na moment"

kwitną akacje
a jaskółki młodości
nag­le zbudzone
uderzają do głowy

rześkość po­wiet­rza
prze­cina na wskroś skórę
dos­trze­gam w załama­niu powiek
tlącą się wolność

pragnę od­dać swo­je ciało
zroszo­nej słońcem trawie
przy­sięgać wierność
krwis­tym cze­reśniom
ob­le­gającym dłonie

wpuszczać ochoczo
do ciepłego wnętrza
łas­koczące kocham
wy­powiada­ne dotykiem,
śliną, roz­szerzoną źrenicą

i nie znać woj­ny, końca świata,
stłam­szo­nego człowieczeństwa

za­pom­nieć na moment
na jed­no lato,
że jut­ro i tak po­sinia­czy mnie brutalnie
od­bierając os­tatni pęczek życia
skrzętnie pod­le­wany młodością 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 kwietnia 2016, 22:56

"Nieobecność"

byłam prze­lot­nie
i jak ptak śpieszący na zachód
wyf­runęłam pier­wszą wiosną
nie do­pijając kawy
nie za­mykając uchyniętego
luf­ci­ku w oknie

budzi cię co ra­no widok
na­mok­niętych fusów
świst wiat­ru
prze­cis­kające­go się zachłannie

jes­tem niez­mglo­nym wspomnieniem,

śla­dem ust na szklance
wyżłobieniem na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 marca 2016, 18:33

"List zza oceanu"

jest dla mnie miejsce
w twoich ra­mionach, przyb­liżających kosmos
w ciepłym fut­rze kota,
bib­liote­ce, zaw­stydzo­nym bzie
po­między do­mowy­mi roślinami,
uciekający­mi w po­ciągu chmurami
i w łóżku na po­duszce jed­nej z dwóch

może przy­należę bar­dziej niż odrobinę
do tych ulic i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 12 marca 2016, 21:12

"Warto wierzyć w wiosnę"

war­to wie­rzyć w wiosnę
po­wie­rzyć ciepło dłoni
i blaknącą nadzieję

roz­ciągać czas na paznokciach,
wie­szać na włosach ni­by gałązkach
ulot­ność chwili

uczyć się fak­tu­ry kwiatu bzu
doglądać roz­kwi­tu oko­licznych łąk
i słońca od­ważniej wyglądającego

nie bać się zachwytu
nies­podziewa­nych zachłyśnięć
po­wiet­rzem na­siąkłym życiem

do­tykać, do­tykać aż 
do zdar­cia zi­mowej powłoki
skóry pachnącej wiatrem

aż w końcu wiosną stać się
zrzu­cić z ra­mion jarzmo człowieka
i roz­rzew­nić się aż szu­miące me­lodie drzew
po­derwą zas­tałe serce

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 lutego 2016, 00:01

"La literie"

wiatr upar­cie wy­rywa ok­na z framug
drży płot, na­wołują me­talo­we dzwonki
łóżko nies­ka­zitel­ne, puste
ideal­nie zasłane, gładzo­ne do krwi
wyz­by­te z ówczes­nej miłości
i ja tak sa­mo czysta
umysłowo wyprężona wspominam
z duszą ciążącą na ra­mieniu, po­wieką za­sypaną solą

chciałam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 3 lutego 2016, 20:59

"Le temps"

czas mie­szka we mnie
nieśmiałą zmar­szczką pogłębia spojrzenie
sen spędzając zachłan­nie z powiek

trzy­mam go we wnętrzach piąstek
skrzętnie drąży no­we dróżki
ob­leczo­ne niebies­kością życia
i w ser­cu cho­wa dźwięczne­go słowika
na oślep obi­jające­go skrzydła

jeszcze nie znam je­go wartości
nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 stycznia 2016, 20:08

"Nie potrafię słowem ująć"

nie potrafię
słowem ująć
sreb­rnych pok­rzy­kiwań księżyca
ra­mion dum­nie zapraszających
gdy w pełnej oka­załości ob­le­ga niebo

nie potrafię
nie łza­mi, rzewnymi
tęsknić do szeptów drzew
opląta­nych we włosy
i słońca sen­ne­go jak kot
co pod po­wieki wchodzi bezkarnie

nie potrafię
naz­wać bezbłędnie
miłość, śmierć i gorycz
gdy wszys­tkie spro­wadzają się
w ka­pitu­lację istnienia

szu­kam słów
a wszys­tkie zbyt małe, potulne
ob­kruszo­ne nieświadomością
zużyte częstotliwością
zbyt nud­ne i zbyt piskliwe 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 29 listopada 2015, 14:43

sentymentalna_

Jeszcze nie wiem kim jestem, bo wciąż się szukam. "O, noszę w sobie nieskończoność takich twarzy, jakby poczętych w tych krótkich błyskach. Nie wiem czyje, nie wiem gdzie, kiedy, nie wiem o nich nic. A żyją we mnie ich zamyślenia, spojrzenia, smutki, bladości,grymasy, gorycze. Żyją we mnie, zatrzymane jak na fotografiach." -Wiesław Myśliwski

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sentymentalna_

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

29 sierpnia 2017, 18:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st ...  

19 października 2016, 22:02Cris sko­men­to­wał tek­st ...  

22 sierpnia 2016, 13:29sentymentalna_ sko­men­to­wał tek­st ...  

22 sierpnia 2016, 10:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st ...  

21 sierpnia 2016, 21:4722luty sko­men­to­wał tek­st ...  

21 sierpnia 2016, 20:26sentymentalna_ sko­men­to­wał tek­st ...  

21 sierpnia 2016, 20:23silvershadow sko­men­to­wał tek­st ...  

1 maja 2016, 23:55sentymentalna_ sko­men­to­wał tek­st ...  

1 maja 2016, 23:51krysta sko­men­to­wał tek­st ...  

17 kwietnia 2016, 13:31sentymentalna_ sko­men­to­wał tek­st czekałem na fiszkę